وب سرویس از طریق لینکهای زیر قابل دسترسی است:

 

 پنل sahandsms :

http://webservice.sahandsms.com/NewSMSWebService.asmx

——————————————————————————————————–

 پنل smsshora :

http://webservice.smsshora.ir/NewSMSWebService.asmx

——————————————————————————————————-

مثالی از وب سرویس:

webservice

راهنمای استفاده از پنل و وب سرویس
دکتر سریتا
فهرست