مشتریان سهند

مدیران ما

مدیران شرکت سهند سامانه برتر را در اینجا دنبال نمایید


مهندس حامد امجدی

مدیر فنی
مهندس فناوری اطلاعات


مهندس مهسا نجابتخواه

مدیر اداری
کارشناسی مدیریت


مهندس امین عظیمی

مدیر پروژه
مهندس نرم افزار


مهندس سید ابراهیم مدینه

رئیس هئیت مدیره
مهندسی نرم افزار