مشتریان سهند

مدیران ما

مدیران شرکت سهند سامانه برتر را در اینجا دنبال نمایید


مهندس حسین عابدینی

کارشناس پشتیبانی


خانم مهسا نجابتخواه

مدیر اداری


مهندس امین عظیمی

مدیر پروژه


مهندس سید ابراهیم مدینه

رئیس هئیت مدیره